Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι οι δραστηριότητες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, υπηρεσίες διάθεσης κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικού προγράμματος, υπηρεσίες διάθεσης ταινιών και άλλων βίντεο που κατεβάζονται (DOWNLOAD) από το INTERNET, πώληση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου σε ταινίες, βίντεο και τηλεοπτικά προϊόντα, δραστηριότητες συνοδευτικές της παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, υπηρεσίες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων, υπηρεσίες παραγωγής ραδιοφωνικού προγράμματος, παραγωγή πρωτοτύπων ραδιοφωνικού προγράμματος, υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας, υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας για εφαρμογές, υπηρεσίες ανάπτυξης και υποστήριξης λογισμικού εφαρμογών τηλεματικής, υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού πολυμέσων (MULTIMEDIA), υπηρεσίες σχεδιαμού, υποστήριξης και ολοκλήρωσης συστήματος λογισμικού, παραγωγή πρωτοτύπων λογισμικού, υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης εξειδικευμένου λογισμικού εφαρμογών, υπηρεσίες υποστήριξης λογισμικού πολυμέσων, υπηρεσίες προετοιμασίας, σύνταξης και επικύρωσης πνευματικών και ραδιοτηλεοπτικών δικαιωμάτων, υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα μάρκετινγκ, υπηρεσίες σχεδιασμού και πιστοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων, υπηρεσίες εκμετάλλευσης προγραμμάτων θεαμάτων, παραγωγή άλλου επιγραμμικού (on line) περιεχομένου, άλλες υποστηρικτικές υπηρεσίες των τεχνών του θεάματος.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ / ΣΣΚ – 2η Πρόσκληση: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Τίτλος Πράξης: Εργαλειοθήκη Οπτικοακουστικού Υλικού – Film Cluster Toolset
Κωδικός πράξης: ΓΓ2CL-0356978
Διάρκεια: 24/07/2022-31/12/2023
Προϋπολογισμος: 2.377.210,00 € – Δημόσια Δαπάνη: 1.874.225,50 €

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο του έργου είναι η δημιουργία μιας Εργαλειοθήκης Οπτικοακουστικού Υλικού (Film Cluster Toolset – FCT), μέσα από την οποία θα μπορούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς και επιχειρήσεις να έχουν πρόσβαση σε εξειδικευμένη γνώση και εργαλεία που αφορούν τις σύγχρονες μορφές παραγωγής οπτικοακουστικού υλικού. Το έργο θα υλοποιηθεί με τη χρήση τεχνολογιών αριστείας στην παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού (CGI-3D-Virtual Reality) και θα επιτραπεί η εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού πάνω στις νέες ιδέες, πρακτικές και μεθοδολογίες.

ΣΤΟΧΟΣ ΕΡΓΟΥ

Η ανάπτυξη καινοτόμων πιλοτικών εφαρμογών που καλύπτουν συνολικά όλο το φάσμα της σύγχρονης παραγωγής οπτικοακουστικού υλικού και εστιάζουν σε εφαρμογές Εικονικών Μουσείων (Virtual Museums), πρωτοποριακές τεχνολογίες κινηματογράφησης συνδυασμός CGI-3DVFX με σενάριο, σκηνοθεσία, ηθοποιία, ενδυματολογία, κλπ), καθώς και καινοτόμες τεχνικές ψηφιοποίησης (φωτογραμμετρία, χρήση drones, κλπ) και η εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού σε σύγχρονες τεχνολογίες παραγωγής οπτικοακουστικού υλικού.

ΔΕΣΜΗ ΔΕΣΜΕΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ
Διαδικασίες
Οργανωτικής Καιν/μίας
Π1.2 Οργάνωση Οικονομικών και Νομικών Θεμάτων
Ανάλυση πεδίου Π2.1 Ανάλυση Αγοράς – Καλές πρακτικές Π2.2
Τεχνολογικές τάσεις & μελέτες περιπτώσεων [Case Studies] Π2.3
Ανάλυση αναγκών Π2.4 1η Φάση Σεναρίων Εφαρμογής
Ανάλυση πεδίου Π2.1 Ανάλυση Αγοράς – Καλές πρακτικές Π2.2
Τεχνολογικές τάσεις & μελέτες περιπτώσεων [Case Studies] Π2.3
Ανάλυση αναγκών Π2.4 1η Φάση Σεναρίων Εφαρμογής Π2.5 2η Φάση
Σεναρίων Εφαρμογής
Σχεδιασμός
εργαλειοθήκης
Flim Cluster
Π3.1 Αρχιτεκτονική εργαλειοθήκης – 1η Έκδοση, Π3.2 Αρχιτεκτονική εργαλειοθήκης – Τελική Έκδοση, Π3.3 Virtual Museum, Π3.4 Πρωτοποριακές τεχνολογίες κινηματογράφησης, Π3.5 Visual effects, Π3.6 Εφαρμογές φωτογραμμετρίας
Ανάπτυξη
Εργαλειοθήκης
Flim
Cluster
Π4.1 Ανάπτυξη Εργαλείων Virtual Museum, Π4.2 Ανάπτυξη Εργαλείων Πρωτοποριακών Τεχνολογιών Κινηματογράφησης, Π4.3 Ανάπτυξη Εργαλείων Visual Effects, Π4.4 Ανάπτυξη Εργαλείων Φωτογραμμετρίας, Π4.5 Ανάπτυξη – παραμετροποιήση – προσαρμογή εργαλείων Film cluster, Π4.6 Ολοκλήρωση [integration] εργαλείων Film cluster, Π4.7 Fine tunning -Βελτιστοποίηση εργαλειοθήκης
Fine tunning -Βελτιστοποίηση εργαλειοθήκης Π5.1 Εκπαίδευση σε Νέες Τεχνολογίες, Π5.2 1η φάση πιλοτικής εφαρμογής, Π5.3 2η φάση πιλοτικής εφαρμογής, Π5.4 1η φάση Αξιολόγησης αποτελεσμάτων, Π5.5 2η φάση Αξιολόγησης αποτελεσμάτων
Επικοινωνία & διάχυση αποτελεσμάτων – Π6.1 Πλάνο Επικοινωνίας & διάχυσης αποτελεσμάτων, Π6.2 Ενέργειες προώθησης και επικοινωνίας του Cluster, Π6.3 Επιχειρηματικό Σχεδιασμός, Πλάνο Βιωσιμότητας & αξιοποίηση αποτελεσμάτων