Ινστιτούτο Άγιος Μάξιμος ο Γραικός – Αστική μη κερδοσκοπική εταιρία με κύριο σκοπό την έρευνα, καταγραφή, διάσωση, διάδοση, προβολή και ανάδειξη του Παγκόσμιου Ορθοδόξου Πνευματικού και Πολιτιστικού Πλούτου και Αποθέματος

Ενδιαφέροντα:

Η ανανοηματοδότηση της ανθρώπινης ζωής με αληθινές αξίες που ανακάλυψαν κατ’ αρχάς
οι παλαιοί πρόγονοί μας και που ολοκληρωτικά αναπτύχθηκαν και βιώθηκαν σ’ όλη την
ελληνορθόδοξη περίοδο όπου έγινε δεκτή η αποκαλυμμένη αλήθεια, αυτός ο ίδιος ο
Ιησούς Χριστός, ο Θεός.

Η έρευνα, καταγραφή, διάσωση, διάδοση, προβολή και ανάδειξη του Παγκόσμιου
Ορθοδόξου Πνευματικού και Πολιτιστικού Πλούτου και Αποθέματος.

Η προαγωγή της συνεργασίας των Ελλήνων πολιτών με τους πολίτες των αναπτυσσόμενων
κρατών, με βάση τις αρχές της ασφάλειας, της ειρήνης, της σταθερότητας και της αμοιβαίας
ανάπτυξης.

Η προώθηση των νομικών δικαιωμάτων θυμάτων πολέμου και πολιτικών, κοινωνικών και
πολεμικών συγκρούσεων και ειδικότερα παιδιών και γυναικών καθώς και αιχμαλώτων
πολέμου.

Η ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης για την διάσωση του φυσικού περιβάλλοντος.
Η πάσης φύσεως αρωγή και βοήθεια προς οιαδήποτε κοινωφελή – φιλανθρωπική κίνηση,
φορέα ή νομικό πρόσωπο το οποίο επιδιώκει ομοίους ή παρεμφερείς σκοπούς με την
εταιρεία για την εκπλήρωση των επιδιωκομένων και υπ’ αυτών κοινωφελών και
φιλανθρωπικών τους σκοπών.

Η ανάδειξη των συστατικών στοιχείων του Ελληνικού Πολιτισμού και της παρουσίας του
από την αυγή της ιστορίας και η οποία αποτελεί αντικείμενο εξειδικευμένων ερευνών μέσα
από διεπιστημονική συνεργασία, που θα ξεκινά από τις αρχαιολογικές επιστήμες την
γεωφυσική, την ιστορία, την αστρονομία, την αρχαιολογία, την ιστορία της ναυτιλίας, την
μηχανική, την γενετική και θα φθάνει στη φιλοσοφία, την ναυτική τέχνη διαχρονικά και
τους σύγχρονους τρόπους ανεύρεσης ασφαλών μεθόδων ανάδειξης των κριτηρίων που
προσδιορίζουν εν τέλει επακριβώς την συνεχή παρουσία της πολιτιστικής κληρονομιάς του
Ελληνισμού και του ελληνικού πνεύματος ανά τις χιλιετίες.

Η έρευνα, τεκμηρίωση και προβολή του Ελληνικού Πολιτισμού και των αλληλεπιδράσεων
του με άλλους Πολιτισμούς και η ανάληψη μελετών και ερευνητικών δραστηριοτήτων για
την ανάδειξή τους και η συνεργασία διεθνώς με πανεπιστημιακά και εν γένει επιστημονικά
ιδρύματα που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

Η χορήγηση υποτροφιών, βράβευση φορέων και φυσικών προσώπων.

Η Διενέργεια πρωτοτύπων ή κατόπιν μεταφράσεων εκδόσεων πάσης φύσεως έντυπων
η επιμέλεια της εκτυπώσεως και κυκλοφορίας τούτων.

Η Δημιουργία διαδικτυακών πυλών, ψηφιακών βιβλιοθηκών, mobile η tablet εφαρμογών,
διαδικτυακής τηλεόρασης και ραδιοφώνου, ψηφιακών δίσκων, ηλεκτρονικών εκδόσεων,
και παντός είδους ηχητικών οπτικών και υπερμεσικών έγγραφων.

Η Αναπαραγωγή αντιγράφων και αντιτύπων και παραγώγων πρωτοτύπων εικόνων,
φωτογραφιών κ.τ.λ. η επεξεργασία και δημιουργία συνθέσεων ή βιβλίων εκ τούτων.

Η διενέργεια πάσης φύσεως εκθέσεων, συνεδρίων, ημερίδων, και εκδηλώσεων
πνευματικού, πολιτιστικού, επιστημονικού κοινωνικού και εκπαιδευτικού ιδίως
χαρακτήρα.

Η προβολή και διάθεση πάσης φύσεως εκδόσεων, ανατύπων, αντιτύπων ή και αντιγράφων

Η δημιουργία ηλεκτρονικών μαθημάτων e-learning και εκπαιδευτικών παιχνιδιών σε
διάφορες θεματικές ενότητες βασισμένες πάντοτε στην Ορθόδοξη «Άποψη» Θεολογία
και διδασκαλία. Παροχή πρόσβασης σε σχολικές μονάδες και Πανεπιστήμια και πάσης
φύσεως Ερευνητικούς και Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς.