Project Description

Το Πρόγραμμα Επιμόρφωσης και Κατάρτισης στην Εκκλησιαστική Μουσική με Ειδίκευση στην Ψαλτική του Ινστιτούτου Άγιος Μάξιμος ο Γραικός απευθύνεται στους έχοντες Δίπλωμα Βυζαντινής Μουσικής από ωδεία ή είναι Πτυχιούχοι των Τμημάτων Μουσικολογίας πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναλόγων τμημάτων της αλλοδαπής, οι οποίοι θα κατέχουν την ύλη του Διπλώματος της Βυζαντινής Μουσικής.

Σκοπός του Προγράμματος είναι η καλλιέργεια και προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και έρευνας στο πεδίο της βυζαντινής μουσικής παράδοσης. Το Πρόγραμμα αποσκοπεί στην παροχή εκπαίδευσης και εξειδικευμένης γνώσης τόσο στον θεωρητικό όσο και στον πρακτικό τομέα της Ψαλτικής, στην εξειδίκευση μουσικών, ψαλτών και μουσικολόγων ώστε να προσφέρουν υψηλής ποιότητας επιστημονικό έργο στην εκπαίδευση και στους διάφορους τομείς της Ψαλτικής.

Το Πρόγραμμα καλύπτει θέματα:

της θεωρίας και της πράξης της Ψαλτικής στην προφορική και γραπτή εκκλησιαστική μουσική παράδοση,

τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις τεχνικές των βυζαντινών μουσικών συνθέσεων,

τη θεωρητική και πρακτική προσέγγιση συνθέσεων παλαιάς και Νέας Μεθόδου γραφής,

την παλαιογραφία της ελληνικής γλώσσας και τη φιλολογική προσέγγιση των ποιητικών κειμένων των ύμνων,

το τυπικό της λειτουργικής και της υμνολογίας στην ιστορία της μουσικής,

την εξέλιξη της σημειογραφίας της βυζαντινής μουσικής από την εμφάνισή της έως την εφαρμογή της Νέας Μεθόδου,

την ορθογραφία μουσικών συνθέσεων,

την προσέγγιση των χειρογράφων της βυζαντινής μουσικής,

το σχεδιασμό μουσικού συνόλου και διεύθυνση εκκλησιαστικής χορωδίας,

καθώς και τη σχέση της βυζαντινής μουσικής με τη μουσική των άλλων λαών της Μεσογείου.

 

Στόχος του Προγράμματος είναι να μπορούν οι συμμετέχοντες σ’ αυτό να αντιλαμβάνονται, να αξιολογούν και να χρησιμοποιούν αποδοτικά τις δυνατότητες που τους προσφέρει προκειμένου να είναι σε θέση να συμμετάσχουν με επιτυχία στη διαδικασία πιστοποίησης που ακολουθεί.

Το Πρόγραμμα αναπτύσσεται σε δύο έτη και είναι συνολικής διάρκειας δύο εννεαμήνων (Α και Β ακαδημαϊκά έτη) συμπεριλαμβανομένου ενός μηνός εξετάσεων για κάθε έτος. Ειδικότερα από Οκτώβριο του 2014 μέχρι τον Ιούνιο του 2015 και από Οκτώβριο του 2015 έως τον Ιούνιο του 2016. Περιλαμβάνει οκτώ (8) ημερίδες σε κάθε έτος, διάρκειας οκτώ ωρών η κάθε μία, οι οποίες κατακλείονται με τη διεξαγωγή των τελικών εξετάσεων.

Σε κάθε ακαδημαϊκό έτος θα διδάσκονται τέσσερα μαθήματα, συνολικά οκτώ (8) μαθήματα για τα δύο έτη. Τα μαθήματα θα γίνονται μια φορά κάθε μήνα, ημέρα Σάββατο, και θα είναι δίωρης διάρκειας το καθένα. Οι ημερομηνίες των μαθημάτων θα ανακοινώνονται εγκαίρως (στην αρχή κάθε εννεαμήνου).

 Το Πρόγραμμα προσφέρεται με την μορφή  υποτροφιών (20 τον αριθμό) και απευθύνεται τόσο σε Διπλωματούχους Βυζαντινής Μουσικής όσο και σε Πτυχιούχους των Μουσικών Τμημάτων των πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναλόγων τμημάτων της αλλοδαπής.

Εισακτέοι στο  Πρόγραμμα  και τρόπος επιλογής τους

Στο πρώτο έτος γίνονται δεκτοί οι έχοντες Δίπλωμα Βυζαντινής Μουσικής από ωδεία ή Πτυχίο από Τμήματα Μουσικολογίας πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αντίστοιχα αυτών της αλλοδαπής.

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο Πρόγραμμα αρχίζει με την προκήρυξη θέσεων με την απόφαση του προέδρου του Ινστιτούτου. Η προκήρυξη δημοσιεύεται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου (www.stmaximthegreek.org/pekem) και ορίζει τον αριθμό των εισακτέων για κάθε έτος καθώς και τις ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων και διεξαγωγής των εξετάσεων.

Ο συνολικός αριθμός των  εισακτέων στο Πρόγραμμα ορίζεται σε  είκοσι (20), για κάθε έτος με ανώτατο όριο τους είκοσι πέντε (25) σε περίπτωση ισοβαθμιών.

Ως περίοδος υποβολής αιτήσεων συμμετοχής ορίζεται η περίοδος από 10η  Σεπτεμβρίου έως την 5η Οκτωβρίου. Οι εξ αλλοδαπής υποψήφιες/οι υποβάλλουν τα ανάλογα δικαιολογητικά και υπόκεινται στην ίδια ακριβώς αξιολόγηση όπως και οι ημεδαπές/οί. Επιπλέον, για αυτούς είναι απαραίτητη προϋπόθεση η καλή γνώση, γραπτή και προφορική, της ελληνικής γλώσσης.

Η εισαγωγή στο Πρόγραμμα εξαρτάται από το βαθμό  επιτυχίας στις  προφορικές εξετάσεις. Σε περιπτώσεις ισοβαθμίας προσμετράται πτυχίο ΑΕΙ με προτεραιότητα σ’ αυτό του Τμήματος Μουσικών Σπουδών ή συναφούς τμήματος της αλλοδαπής, ο βαθμός πτυχίου, τυχόν ερευνητικές εργασίες πάνω στην Ψαλτική ή τυχόν δημοσιεύσεις σε σχέση με τη Ψαλτική. Οι αιτήσεις συμμετοχής αποστέλλονται ΜΟΝΟ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση (pekem@stmaximthegreek.org) με την επισύναψη των ως άνω απαραίτητων δικαιολογητικών καθώς και σύντομου βιογραφικού σημειώματος.

   Η αξιολόγηση των αιτήσεων ολοκληρώνεται την 6η Οκτωβρίου. Ανακοινώνεται κατόπιν στην ιστοσελίδα www.stmaximthegreek.org/pekem η κατάσταση αυτών που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις οι οποίες διενεργούνται την 11η  Οκτωβρίου. Η ώρα των εξετάσεων της 11ης Οκτωβρίου, (λόγω του ότι εξαρτάται από τον αριθμό συμμετεχόντων) θα ανακοινωθεί στην σελίδα του προγράμματος στις 7 Οκτωβρίου. Η τελική βαθμολογία των υποψηφίων και οι επιτυχόντες στο Πρόγραμμα ανακοινώνεται την 18η Οκτωβρίου στην ιστοσελίδα www.stmaximthegreek.org/pekem.

   Η διαδικασία εγγραφής πραγματοποιείται στο 1ο μάθημα του Προγράμματος. Το πρόγραμμα μαθημάτων του κάθε  έτους δημοσιοποιείται και με ανάρτηση στην ιστοσελίδα www.stmaximthegreek.org/pekem.

 

Υποχρεώσεις για την απόκτηση Πιστοποίησης Παρακολούθησης Προγράμματος (Π.Π.Π.)

Για την απονομή Π.Π.Π. απαιτείται η συμμετοχή στο σύνολο των μαθημάτων  και η επιτυχής εξέταση σε αυτά. Η παρακολούθηση των μαθημάτων και των ασκήσεων είναι υποχρεωτική. Απουσίες επιτρέπονται μόνο για σοβαρούς λόγους. Ωστόσο, δεν επιτρέπονται πάνω από δύο απουσίες σε κάθε μάθημα και μόνον εφόσον αιτιολογηθούν γραπτώς. Το Ινστιτούτο αποφαίνεται για τη συνέχιση της παρακολούθησης του Προγράμματος ή την αποβολή τους από αυτό όσων απουσίαζαν από τα μαθήματα.

Η αξιολόγηση των σπουδαστών γίνεται με εργασίες, εξετάσεις (γραπτές ή προφορικές). Ο τρόπος αξιολόγησης ανακοινώνεται στην αρχή κάθε έτους. Επαναληπτική εξέταση δεν υπάρχει. Σε περίπτωση αποτυχίας προαγωγής του σπουδαστή στο σύνολο των μαθημάτων δεν συνεχίζει στο Β΄ έτος ή δεν αποκτά Π.Π.Π. Οι γραπτές εργασίες που απαιτούνται στο πλαίσιο των μαθημάτων παραδίδονται στις ημερομηνίες που καθορίζει ο καθηγητής του κάθε μαθήματος. Οι προθεσμίες υποβολής των εργασιών τηρούνται αυστηρά.

 

Διπλωματική Εργασία

Η Διπλωματική Εργασία γίνεται στο μάθημα της Ψαλτικής. Γράφεται στην ελληνική  γλώσσα και σύμφωνα με της οδηγίες που δίδονται από τον επιβλέποντα καθηγητή.  Πρέπει να είναι πρωτότυπη και σύμφωνη με όλους τους κανόνες της επιστημονικής δεοντολογίας.

Το Πρόγραμμα παρέχει Πιστοποίηση Παρακολούθησης του Προγράμματος με  κατεύθυνση στην Ψαλτική. Για τη λήψη της Π.Π.Π. απαιτείται προβιβάσιμος βαθμός για κάθε μάθημα του Προγράμματος των δύο ετών  και  έγκριση της διπλωματικής εργασίας. Προβιβάσιμος βαθμός είναι το 5 και οι μεγαλύτεροί του (με άριστα το 10).

 

Οδηγός Σπουδών του Προγράμματος

Κάθε χρόνο δημοσιεύεται και αναρτάται ο  Οδηγός Σπουδών του Προγράμματος στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου (www.stmaximthegreek.org/pekem). Ο Οδηγός Σπουδών περιλαμβάνει (ενδεικτικά), το πρόγραμμα μαθημάτων, τα ονόματα των διδασκόντων/ουσών, τις υποχρεώσεις των σπουδαστών, καθώς και πληροφορίες για τη λειτουργία του Προγράμματος.

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Γεώργιος Κωνσταντίνου, διδάκτωρ του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ – ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 

 

1) ΨΑΛΤΙΚΗ  Ι

Στόχος – Σκοπός: Η κατάκτηση από το φοιτητή των μηχανισμών εκείνων που θα του δίνουν τη δυνατότητα να αιτιολογεί ή να ερευνά κάθε μορφής θεωρητικό ή πρακτικό ζήτημα όσον αφορά την Ψαλτική ως Επιστήμη και Τέχνη.

Διδάσκοντες:

–                      Γεώργιος Κωνσταντίνου, διδάκτωρ του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου,

–                      Κωνσταντίνος Λανάρας, Καθηγητής Μουσικής, ερευνητής

 

2) ΨΑΛΤΙΚΗ   ΙΙ

Διδάσκων:

–                      Γεώργιος Κωνσταντίνου, διδάκτωρ του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου

 

3) ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΟ: «Μαθηματική Αρμονική»

Στόχος – Σκοπός: Η μύηση των εξειδικευομένων στην Πυθαγόρειο και την Αριστοξένειο μαθηματική γνώση, οι οποίες διέπουν καθ’ ολοκληρίαν τη δομή της αρχαιοελληνικής και της βυζαντινής μουσικής.

Διδάσκοντες:

–                      Χαράλαμπος Σπυρίδης, Καθηγητής Μουσικής Ακουστικής, Πληροφορικής, Διευθυντής Εργαστηρίου Μουσικής Ακουστικής Τεχνολογίας του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών,

–                      Αντώνιος Κωνσταντινίδης, διδάκτωρ του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών

 

4) ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΛΑΙΟΓΡΑΦΙΑ

Στόχος – Σκοπός: Προσέγγιση – Ανίχνευση της παλαιάς μουσικής σημειογραφίας από την εμφάνισή της (μέσα 10ου αι.) ως τις εξηγήσεις του 19ου αι.

Διδάσκοντες:

–                      Μαρία, Αλεξάνδρου, Επίκουρος Καθηγήτρια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,

–                      Ιωάννης Παπαθανασίου, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών

 

5) ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΗΜΕΙΟΓΡΑΦΙΑ

Από την «αναλυτική» στη «μεταβατική εξηγητική»

Στόχος – Σκοπός: Η εξοικείωση με την –προ της επιβολής της Νέας Μεθόδου ισχύουσα– εκδοχή της λεγομένης Μεταβατικής εξηγητικής Σημειογραφίας.

Διδάσκοντες:

–                      Αχιλλεύς Χαλδαιάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών,

–                      Ιωάννης Αρβανίτης, διδάκτωρ του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου, Καθηγητής Μουσικής

 

6) ΗΧΟΣ ΚΑΙ ΜΑΚΑΜ

Στόχος – Σκοπός: Προσέγγιση του ανατολικού μουσικού συστήματος μέσα από την εκκλησιαστική και την παραδοσιακή μουσική.

Διδάσκων:

–                      Χρίστος Τσιαμούλης, Μουσικοσυνθέτης, Ερευνητής της Παραδοσιακής Μουσικής

 

7) ΠΑΛΑΙΟΓΡΑΦΙΑ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΩΝ

Στόχος – Σκοπός: Η εκπαίδευση των φοιτητών στη μελέτη των βυζαντινών μουσικών χειρογράφων και στις μεθόδους έρευνας της βυζαντινής μουσικής κληρονομιάς.

Διδάσκων:

–                      Αγαμέμνων Τσελίκας, Φιλόλογος Παλαιογράφος, Προϊστάμενος του  Παλαιογραφικού Αρχείου του Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής Τραπέζης

 

8) ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΧΟΡΟΥ

Στόχος – Σκοπός: Να μπορεί ο φοιτητής να δημιουργήσει έναν βυζαντινό χορό και να μπορεί να τον διευθύνει «μετ’ επιστήμης και τέχνης».

Διδάσκοντες:

–                      Γεώργιος Κωνσταντίνου, διδάκτωρ του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου,

–                      Αντώνιος Αετόπουλος, Καθηγητής Μουσικής, ερευνητής

 

Για διευκρινιστικές πληροφορίες περί του Προγράμματος στείλτε email στο pekem@stmaximthegreek.org